VISABs Miljöpolicy

VISABs miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Gemensamt skall vi verka för att förebygga förorening och belastningen på natur och miljö. Vårt grundkrav är att uppfylla de lagar och föreskrifter som finns. Detta görs genom att:

  • Vi regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor och regler, och utbildar/informerar alla medarbetare i miljöfrågor.
  • Ständigt ha en dialog med kunder och myndigheter för att utreda krav och behov, och säkerställa att dessa uppfylls.
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och våra kunders krav.
  • Fastställa nya miljömål som både kan förbättra miljön och tillföra bättre lönsamhet.
  • Skapa och vidmakthålla rutiner för att såväl beskriva vissa väsentliga miljöpåverkande faktorer i verksamheten (miljöaspekter) vid en viss tidpunkt som att följa förändringar av vissa aspekter. Rutinerna avgränsas till att omfatta företagets direkt operativa verksamhet.
  • Kontinuerligt anpassa vår avfallshantering efter verksamheten och andra krav.
lastbil