VISABs Miljöpolicy

VISAB verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Våra grundkrav är att tillämpliga lagar och att föreskrifter uppfylls. VISAB ska:

  • Ständigt söka efter nya metoder som resulterar i säkra produkter ur miljösynpunkt
  • Ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt
  • Förebygga föroreningar
  • Följa relevanta lagstiftningar för miljökrav

Vi källsorterar avfall. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

lastbil